Per 1 juli 2012 is de regelgeving over incassokosten aangepast. In deze regelgeving is opgenomen dat de consument-schuldenaar de incassokosten pas verschuldigd is na aanmaning in de vorm van een zogenaamde “veertiendagenbrief”. De Hoge Raad heeft in november 2016 meer uitleg gegeven over (onder meer) de aanvang van deze termijn van veertien dagen. 

In art. 6:96 BW en in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is een normering opgenomen van buitengerechtelijke incassokosten voor contractuele geldschulden opgenomen. Art. 6:96 lid 6 BW bepaalt dat de consument-schuldenaar de incassokosten pas verschuldigd is na aanmaning door een “veertiendagenbrief”: een brief waarbij de consument-schuldenaar nog een laatste betalingstermijn van veertien dagen wordt gesteld.

In de praktijk zijn veel vragen gesteld over de veertiendagentermijn en over de gevolgen van het niet juist stellen van deze termijn. Aan de kantonrechter in Almere is een zaak voorgelegd waarin diverse vragen over deze termijn centraal stonden. De kantonrechter heeft – om deze vragen op te laten helderen – zeven prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De vragen gaan over (stelplicht en bewijslast ter zake van) de aanvang van de veertiendagentermijn en de gevolgen van een onjuiste vermelding daarvan.

De Hoge Raad heeft deze vragen beantwoord in zijn uitspraak van 25 november 2016 (die u hier kunt lezen).De Hoge Raad overweegt dat de consument de volledige veertien dagen de gelegenheid moet krijgen om zijn geldschuld te betalen en pas daarna is hij incassokosten verschuldigd. Daarbij is het aan de schuldeiser om te bewijzen dat deze gelegenheid  is geboden. Van belang is verder dat geen incassokosten verschuldigd zijn als de termijn onjuist, verwarrend of misleidend is weergegeven. De schuldeiser kan een onjuist vermelde termijn niet repareren door een extra uitstel te bieden en zal opnieuw een veertiendagenbrief moeten verzenden die wél aan de wettelijke eisen voldoet

Kortom, deze uitspraak is voor de praktijk zeer relevant en zal voor veel schuldeisers betekenen dat het incassobeleid moet worden aangepast.