Voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden (op grond van de Wet werk en zekerheid) sinds 1 januari 2015 strenge regels. Net als bij een concurrentiebeding in een contract voor onbepaalde tijd moet het gaan om een schriftelijk overeengekomen beding (een mondeling gesloten concurrentiebeding is dus niet geldig) met een meerderjarige werknemer. Bij contracten voor bepaalde tijd geldt als extra voorwaarde dat de werkgever schriftelijk moet motiveren waarom het concurrentiebeding bij de betreffende werknemer (die slechts voor bepaalde tijd in dienst is) nodig is. De werkgever moet daarvoor een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ hebben. Wanneer niet aan deze drie voorwaarden voldaan is, is het concurrentiebeding niet geldig. In de rechtspraak worden behoorlijk strenge eisen gesteld aan de motivering van de werkgever. Zo kan niet worden volstaan met een standaardtekst, maar de motivering moet heel concreet zijn en specifiek voor de functie en de persoon van de betrokken werknemer zijn geschreven. Jeroen Quist schreef over dit onderwerp in zijn annotatie onder het vonnis van de Kantonrechter Arnhem van 9 februari 2016, JAR 2016-81.