Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking. De wet houdt in dat voor scheidingen vanaf 2020 de duur van de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Er gelden echter een drietal uitzonderingen:

  1. Indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie als het jongste kind twaalf jaar wordt.
  1. Indien het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar AOW krijgt, dan loopt de alimentatieverplichting minimaal tot aan de AOW-leeftijd.
  2. Bij een lang huwelijk (langer dan 15 jaar) en  waarbij de  gehuwden geboren zijn vóór 1970 en pas over meer dan tien jaar AOW krijgen, geldt een alimentatieduur van 10 jaar.

De mogelijkheid blijft bestaan dat de rechter, bij zeer schrijnende gevallen, een langere termijn dan 5 jaar kan vaststellen.

Verder blijft (natuurlijk) de mogelijkheid bestaan dat gehuwden zelf andere afspraken maken omtrent de duur van partneralimentatie.

Aftrek partneralimentatie wordt afgebouwd

In fiscaal opzicht staat er ook een belangrijke wijziging op stapel. De fiscale aftrek verandert namelijk. Met ingang van 2020 wordt de fiscale aftrek voor partneralimentatie geleidelijk afgebouwd naar 37,05% in 2023. Deze wijziging geldt ook voor de al lopende alimentatieverplichtingen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. D.A.H. (Dirk) Veldhof of mr. C.A.F. (Caroline) Haans.