Op 29 september 2015 stemde de Eerste Kamer in met de wet ‘Werken na de AOW-leeftijd’, dat nieuwe regels geeft voor de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-leeftijd (heeft) bereikt. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2016.

Eerder werd in deze rubriek melding gemaakt van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid. Deze wet, die het arbeidsrecht ingrijpend heeft gewijzigd, regelt al een aantal zaken voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Zo kan een al bestaande arbeidsovereenkomst bij het bereiken van deze leeftijd zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter worden opgezegd. In dat geval hoeft bovendien geen transitievergoeding te worden betaald.

Het doel van de wet ‘Werken na de AOW-leeftijd’ is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd aan te nemen of in dienst te houden. Zo wordt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (die normaal gesproken 104 weken is) teruggebracht naar 13 weken. Hetzelfde geldt voor het opzegverbod tijdens ziekte. Wanneer de werknemer ziek wordt, gelden bovendien minder ingrijpende re-integratieverplichtingen. Er hoeft bijvoorbeeld geen plan van aanpak te worden opgesteld en ook re-integratie tweede spoor (dus bij een andere werkgever) is niet meer aan de orde. Een andere nieuwe regel is dat de opzegtermijn wordt verkort. Normaal gesproken is de lengte van de wettelijke opzegtermijn afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Bij werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt de opzegtermijn 1 maand. Dat is anders wanneer in de arbeidsovereenkomst een afwijkende, langere termijn is overeengekomen. Ook de mogelijkheid om opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd te sluiten (zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat) is uitgebreid.

Wel is het – ook nu al – zo dat een werkgever, bij ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen, binnen een groep van uitwisselbare functies, eerst de arbeidsovereenkomsten met AOW-gerechtigden moet beëindigen. Onder meer op deze wijze wordt verdringing van jonge(re) werknemers voorkomen.

Al met al gelden er vanaf 1 januari 2016 heel wat nieuwe regels in de relatie tussen een werkgever en werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In 2018 wordt de wet geëvalueerd. Mogelijk wordt de duur van de loondoorbetalingsplicht en de opzegtermijn bij ziekte dan nog verder teruggebracht, eventueel naar 6 weken. Of het zover komt, zal de toekomst leren.