Algemene voorwaarden Olie & De Jonge Advocaten

1.Toepasselijkheid

1.1 Olie & De Jonge Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Olie & De Jonge Advocaten worden verstrekt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
1.3 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Olie & De Jonge Advocaten werkzaam is (als partner in de maatschap of in dienstverband), ieder die door Olie & De Jonge Advocaten wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten Olie & De Jonge Advocaten aansprakelijk is of kan zijn.
1.4 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.5 Deze voorwaarden laten onverlet dat Olie & De Jonge Advocaten met de opdrachtgever (hierna: cliënt) in voorkomend geval afwijkende afspraken kan maken. Dergelijke afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Olie & De Jonge Advocaten schriftelijk zijn bevestigd.

2. De opdracht

2.1 Alle opdrachten aan Olie & De Jonge Advocaten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend opgedragen aan, aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap. De maatschap kan besluiten de opdracht uit te laten voeren door één van haar medewerkers. Medewerkers kunnen de opdracht aan andere medewerkers doorgeven.
2.2 Indien nodig, zal Olie & De Jonge Advocaten bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelen die niet of indirect aan het kantoor zijn verbonden.
2.3 Tezamen met de opdrachtbevestiging, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen Olie & De Jonge Advocaten en de cliënt. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

3. Totstandkoming en beëindiging van de opdracht

3.1 De opdracht van de cliënt aan Olie & De Jonge Advocaten kan mondeling en schriftelijk worden gegeven. Alle werkzaamheden van Olie & De Jonge Advocaten worden geacht te zijn verricht vanuit het kantoor aan de Frans den Hollanderlaan 25 te Goes.
3.2 Het staat Olie & De Jonge Advocaten vrij de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Het staat Olie & De Jonge Advocaten steeds vrij nadere voorwaarden te stellen. Daartoe kan onder meer behoren de voorwaarde dat de cliënt aanvullende informatie dient te verschaffen, stukken dient over te leggen of een voorschot aan Olie & De Jonge Advocaten dient te voldoen.
3.3 Indien Olie & De Jonge Advocaten zulks noodzakelijk oordeelt, staat het haar vrij de opdracht tussentijds neer te leggen.

4. Honorering en betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het door Olie & De Jonge Advocaten aan de cliënt in rekening te brengen honorarium vastgesteld aan de hand van het basisuurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de zaak bestede uren. De hoogte van dit tarief wordt voor of bij het aanvaarden van de opdracht aan de cliënt medegedeeld. Het basisuurtarief kan eenmaal per jaar worden aangepast. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Olie & De Jonge Advocaten enerzijds en de cliënt anderzijds, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de declaratiedatum van de eerste declaratie, die aan de cliënt is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief.
4.2 Over het honorarium wordt btw geheven. De voor of ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten zoals griffierecht, reiskosten e.d. worden eveneens aan de cliënt in rekening gebracht.
4.3 Het honorarium en de verschotten worden in beginsel per maand in rekening gebracht. Declaraties dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim verkeert en wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.
4.4 Olie & De Jonge Advocaten heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien tijdige betaling van een declaratie achterwege blijft. Olie & De Jonge Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. De cliënt kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.
4.5 De in artikel 4.1 tot en met 4.4 genoemde bepalingen gelden niet indien Olie & De Jonge Advocaten voor de cliënt optreedt krachtens (definitieve) toevoeging (dat wil zeggen de door de overheid gefinancierde rechtshulp). Indien een toevoeging is verleend, is de Wet op de rechtsbijstand van toepassing. Deze wet voorziet in de regelgeving met betrekking tot honorering en betaling.

5. Derdengelden

5.1 Gelden die Olie & De Jonge Advocaten ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Olie & De Jonge Advocaten bij de Rabobank op rekeningnummer NL44 RABO 0380 5041 70.
5.2 Olie & De Jonge Advocaten vergoedt over derdengelden geen rente. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengelden.

6. Archivering

Olie & De Jonge Advocaten archiveert het dossier van de cliënt gedurende vijf jaar na beëindiging van de opdracht. Na afloop van deze termijn wordt het dossier vernietigd onder toepassing van de noodzakelijke geheimhouding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Olie & De Jonge Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen gesteld in de Verordening op de administratie en de financiële integriteit van de Nederlandse orde van advocaten.
7.2 De aansprakelijkheid van Olie & De Jonge Advocaten alsook van de in dienst van Olie & De Jonge Advocaten zijnde medewerk(st)ers is beperkt tot het bedrag dat ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Olie & De Jonge Advocaten komt.

8. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Olie & De Jonge Advocaten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Goes, 20 november 2023.