De EU-richtlijn “Minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten” is per 1 april 2017 in Nederland in werking getreden. Met de wet zijn nieuwe rechten voor slachtoffers opgenomen in het wetboek van strafvordering.Nieuwe rechten  voor slachtoffers zijn bijvoorbeeld:

• Slachtoffers worden bij het eerste contact met de politie geïnformeerd over hun rechten en over beschikbare hulp. Slachtoffers krijgen om die reden  aan het begin van het strafproces een overzicht van alle rechten in een handzaam document (Verklaring van rechten van slachtoffers). De informatie wordt bewust al bij het eerste contact aan de slachtoffers verstrekt op het politiebureau of bijvoorbeeld op straat, zodat zij hiervan kennis hebben vóór het doen van aangifte.

• Slachtoffers hebben recht op (meer) informatie over de aanvang en de voortgang van de zaak. Zo krijgen slachtoffers die dat willen voortaan een uitgebreidere motivering als wordt afgezien van een opsporingsonderzoek, als een opsporingsonderzoek wordt beëindigd of als een strafbaar feit niet wordt vervolgd. Ook kunnen slachtoffers informatie krijgen over de aard van het aan de verdachte ten laste gelegde en het instellen of uitblijven van hoger beroep.

Meer informatie over de nieuwe rechten voor slachtoffers kunt u hier lezen.